mapa strony   |   kontakt   |

Skargi i wnioski

Wersja archiwalna zmieniona dnia 27.10.2018

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź, tel./fax. 42 633 17 39 email: kontakt@sp173.elodz.edu.pl.
2. Szkoła powołała Inspektora Ochrony Danych, którym jest Ryszard Bielewicz. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować pod adresem e -mail: iod@sp173.elodz.edu.pl.
Adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa Nr 173 im. 1. Dywizji Kościuszkowskiej; Inspektor Ochrony Danych, ul. Sienkiewicza 46; 90 - 009 Łódź;
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Szkołę, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
4. Podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).
5. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia skargi lub wniosku. W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek nie będzie procesowana.
11. W ramach prowadzenia rejestru skarg i wniosków nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.


Skargi i wnioski składać można:
• drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres:
Szkoła Podstawowa nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 46
• telefonicznie lub faksem - numer: 0 - 42 6331739
• pocztą elektroniczną: kontakt@sp173.elodz.edu.pl

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy Szkoły
w godz. 8.00 – 16.00 we wtorki od 8.00 – 17.00

Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 173 w Łodzi przyjmują interesantów w dniach i godzinach pracy Szkoły.
 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Pasikowska
Dokument z dnia: 29.12.2009
Dokument oglądany razy: 2 333
Opublikował: Beata Pasikowska
Publikacja dnia: 27.10.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl