mapa strony   |   kontakt   |

Organizacja pracy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 10.12.2018

ORGANIZACJA PRACY
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy władz oświatowych
w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
5. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.
6. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić 26 uczniów,
w szczególnych przypadkach liczba uczniów może się zwiększyć lub zmniejszyć.
7. Organizację zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
W szkole funkcjonują:
• stołówka,
• świetlica,
• gabinet pielęgniarski,
• biblioteka.
KONTAKT SZKOŁY Z RODZICAMI
1. Rodzice maja prawo do zaznajomienia się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole, znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
2. Stałe współdziałanie rodziców i nauczycieli umożliwiają rady klasowe.
3. Szkoła organizuje:
 Zebrania z rodzicami w klasach I – VIII - dwa razy w semestrze roku szkolnego
 Konsultacje z rodzicami – w wyznaczone dni, dwa razy w semestrze roku szkolnego; podczas konsultacji wszyscy nauczyciele są obecni w szkole
w godzinach 17.00 – 18.30 udzielając rodzicom indywidualnych informacji o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci
 Spotkania w klasach I – VIII: z okazji świąt i uroczystości organizowanych przez klasy,
 Spotkania w klasach I – VIII: przed planowanymi wyjazdami zbiorowymi (wycieczki, zielone szkoły itp.).

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
W Szkole Podstawowej nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi działają:
1. Uczniowski Klub Sportowy „Skorpion”
2. Liczne koła zainteresowań m.in.:
• Chór szkolny,
• Koło teatralne klas I – III „Promyczki”
• Koło turystyczno-ekologiczne klas I - III,
• Szkolne Koło Turystyki Pieszej,
• Klub Europejski „Eurofala”,
• Szkolny Klub Przyjaciół Łodzi,
• Koło plastyczne klas I - III,
• Koło plastyczne klas IV – VIII
• Klub Miłośników Czytania
• Szkolne Koło PCK
• Szkolne Koło Muzyczno – Teatralne klas IV – VIII


 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Pasikowska
Dokument z dnia: 29.12.2009
Dokument oglądany razy: 2 362
Opublikował: Beata Pasikowska
Publikacja dnia: 10.12.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl