mapa strony   |   kontakt   |

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Wersja archiwalna zmieniona dnia 05.04.2019

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
DLA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 173

w Łodzi

Łódź 1 października 2010 rok

KARTA AKTUALIZACJI

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I
ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Podstawa prawna
Wyjaśnienie podstawowych pojęć
Postanowienia ogólne
4

4
5
ROZDZIAŁ III
POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA
Nazwa i lokalizacja obiektu
Wymiary budynku
Charakter i przeznaczenie budynku
Konstrukcja budynku
Klasa odporności przeciwpożarowej
Podział na strefy pożarowe
Drogi pożarowe
Instalacje zastosowane w budynku
Gaśnice
Hydranty
Zaopatrzenie wodne zewnętrzne
Oświetlenie awaryjne
System ewakuacji
Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa
7
7
7

8
8

9
9
9

10
11
11
12
12
12
ROZDZIAŁ IV
PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY
Źródła powstawania pożaru
Rozprzestrzenianie się pożaru
Czynniki sprzyjające rozprzestrzenianiu się pożaru
Zapobieganie możliwości powstania pożaru
Używanie i przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo
13
14
14

14

15
ROZDZIAŁ V
EWAKUACJA
Rozmieszczenie i zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
Gaśnice
Hydranty
17


17
18
ROZDZIAŁ VI
ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU
Warunki ewakuacji
Organizacja ewakuacji
Sposób prowadzenia ewakuacji
Obowiązki osób odpowiedzialnych za ewakuację ludzi
Organizacja ewakuacji mienia
20
20
23

23

24
ROZDZIAŁ VII
ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO
Obowiązki pracowników
Sposób alarmowania
Zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia
Zasady zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
25
25


26

27
ROZDZIAŁ VII
ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO
Prace niebezpieczne pożarowo
Instrukcja zabezpieczenia i prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo
Czynności przygotowawcze do prac niebezpiecznych pożarowo
Sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze


28


29

29
30
Załączniki do instrukcji 32
Plany Ewakuacji 34

 ROZDZIAŁ I
ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1.1 PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2009r Nr 12 poz. 68 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009r.
Nr 178 poz. 1380 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.).

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5. PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

6. PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.


1.2 WYJAŚNIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ


1. Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia - zapewnienie niezbędnych warunków ochrony technicznej nieruchomościom, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, jak również tworzenie warunków zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

2. Bezpieczeństwo pożarowe - stan eliminujący zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem.

3. Działania ratownicze - każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia lub mienia,
a także likwidacji źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

4. Warunki ewakuacji - zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno-organizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem.

5. Strefa pożarowa - przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni.

6. Inne miejscowe zagrożenie - inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie wynikające
z rozwoju cywilizacji i naturalnych praw przyrody / katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne / a stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

7. Materiały niebezpieczne pożarowo - ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55° C, gazy palne, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne, ciała stałe zapalające się samorzutnie w powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, ciała stałe palne utleniające o temperaturze rozkładu poniżej 21 °C, ciała jednorodne
o temperaturze samozapalenia poniżej 200° C oraz mające skłonności do samozapalenia.

8. Ciecz palna - ciecz o temperaturze zapłonu do 100° C.

9. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa - instalacja automatycznego wykrywania
i przekazywania informacji o pożarze.

10. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

11. Prace niebezpieczne pożarowo - rozumie się przez to prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu.

12. Polskie Normy - rozumie się przez to Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania.


1.3 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejsza instrukcja formułuje zasady ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń i obiektów Szkoły Podstawowej nr 173.

2. Instrukcja ta określa :

 źródła powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru,
 zasady zapobiegania powstawaniu pożaru,
 zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo,
 zasady rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, oraz zasady jego obsługi
i użycia w czasie akcji gaśniczej,
 zasady postępowania na wypadek pożaru,
 zasady prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia,
 zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

5. Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 173 bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i przestrzegania jej ustaleń.

6. Przyjęcie do wiadomości postanowień niniejszej instrukcji pracownicy potwierdzają
w oświadczeniu własnoręcznym podpisem (wzór – załącznik nr 1). Oświadczenie powinno być włączone do teczki akt osobowych pracownika.

7. Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników firm i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących jakiekolwiek prace na terenie obiektu. Umowa o powierzenie prac lub najem pomieszczeń musi zobowiązywać wykonawców lub najemców do przestrzegania ustaleń wynikających z treści instrukcji.
8. Wykonawcy ponadto zobowiązani są zapoznać z treścią instrukcji swoich pracowników, którzy potwierdzają przyjęcie do wiadomości jej postanowień własnoręcznym podpisem (wzór – załącznik nr 2).

9. Niniejsza instrukcja nie zwalnia od konieczności zapoznania się i przestrzegania, wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach szczególnych, zarządzeniach wewnętrznych oraz zaleceniach upoważnionych organów kontrolnych.

10. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po każdych zmianach sposobu użytkowania obiektu, które mają wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej.

11. Raz na dwa lata należy przeprowadzić próbną ewakuację z budynku szkoły.
O planowanej ewakuacji należy powiadomić Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Powiadomienie powinno być z siedmiodniowym wyprzedzeniem przed planowanymi ćwiczeniami.


ROZDZIAŁ II
CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU

Właściciel obiektu: Miasto-Gmina Łódź
Podległość - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
Osoba funkcyjna – Dyrektor szkoły mgr Bożena Biniek


2.1 NAZWA I LOKALIZACJA OBIEKTU


Budynek Szkoły Podstawowej nr 173 zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 46,
w dzielnicy Łódź-Śródmieście. Od strony południowej obiekt sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi, od strony wschodniej z Miejską Galerią Sztuki, od strony południowej
z Parkiem im. H. Sienkiewicza.


2.2 WYMIARY BUDYNKU


Powierzchnia nieruchomości...8.233 m2
Kubatura budynku ...29.773.......m3
Powierzchnia użytkowa budynku..2.699........m2
Wysokość budynku...12 m.
Ilość kondygnacji nadziemnych – parter i 2 piętra

2.3 CHARAKTER I PRZEZNACZENIE BUDYNKU


Szkoła Podstawowa nr 173 mieści się w trzech skrzydłach (oficynach) przylegających bezpośrednio do budynku frontowego zajmowanego przez III Liceum Ogólnokształcące, stanowiąc obiekt z wewnętrznym dziedzińcem. Główne wejście do szkoły znajduje się od strony wschodniej, z dziedzińca. W północnej części obiektu usytuowana jest pływalnia
z niezależnym wejściem od strony parku. Obiekt zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Budynek w części szkolnej posiada 2 klatki schodowe, w części pływalni 2 klatki schodowe.

Przeznaczenie kondygnacji i pomieszczeń:

 piwnica – pomieszczenie socjalne, szatnia pracowników obsługi, archiwum, magazyn środków chemicznych, magazyn sprzętu szkolnego, warsztat szkolny, szatnia szkolna, jadalnia, kotłownia, pokój pedagoga szkolnego , toalety

 parter - świetlica, sala gimnastyczna, szatnie przy sali gimnastycznej,

 pierwsze piętro – sale lekcyjne, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, pokoje administracji, toalety

 drugie piętro – biblioteka, sale lekcyjne, pokój nauczycielski, pokój pielęgniarki, toalety

 parter pływalni – hala pływalni, szatnie, pokój nauczycieli i trenerów, pokój ratowników, pokój kierownika, pokój obsługi, toalety

 piętro pływalni – widownia, kawiarenka, toalety, pomieszczenia socjalne

 podbasenie – aparatura techniczna, warsztat, pokój socjalny

Maksymalna liczba osób przebywających w budynku – 650 osób
Maksymalna liczba osób przebywających w pływalni – 300 osób


2.4 KONSTRUKCJA BUDYNKU

 ściany nośne – murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej

 stropy nad piwnicą i nad kondygnacjami posiadają rydle i słupy żelbetowe

 ściany działowe i osłonowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej

 stropodach ogniotrwały, kryty papą termozgrzewalną.


2.5 KLASA ODPORNOŚCI PRZECIWPOŻAROWEJ


Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku Szkoły Podstawowej nr 173:

Klasa odporności pożarowej budynków Klasa odporności ogniowej elementów budynków
Główna konstrukcja nośna Konstrukcja dachu strop ściana zewnętrzna Ściana wewnętrzna Przekrycie dachu
„B” R120 R30 REI60 EI60 EI30 E30
Istniejące budynki
spełnia
spełnia
spełnia
spełnia
spełnia
spełnia

gdzie:
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą
dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona j.w.,
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona j.w.,
( - ) – nie stawia się wymagań


2.6 PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE


Z uwagi na charakter i skutki zagrożenia w budynku urzędu wyszczególniono następujące strefy pożarowe:

Strefa pożarowa nr 1

- sale lekcyjne nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 wraz z holem na II piętrze (skrzydło korytarza), pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki, sale lekcyjne nr 22, 18, 17, 16, 13, 12-12B, wraz z holem na II piętrze,

- sale lekcyjne nr 1, 3, 4, 5, pomieszczenia administracji nr 7, 9,10, 11 wraz
z holem na I piętrze

- świetlica szkolna, sala gimnastyczna, szatnie przy sali gimnastycznej,

Strefa pożarowa nr 2

- pokój pedagoga, szatnia szkolna, pomieszczenia socjalne, magazyny, warsztat szkolny, jadalnia,

Strefa pożarowa nr 3

- widownia pływalni szkolnej, kawiarenka, pomieszczenia socjalne, hala pływalni, szatnie, pokój nauczycieli, pokój ratowników, pokój kierownika, pokój obsługi, toalety

Strefa pożarowa nr 4

- podbasenie – aparatura techniczna, warsztat, pokój socjalny


2.7 DROGI POŻAROWE


1. Droga pożarowa od ul. H.Sienkiewicza o nawierzchni utwardzonej kostką brukową stanowi bezpośredni wjazd na teren obiektu.

2. Droga pożarowa od ul. J.Kilińskiego o nawierzchni utwardzonej asfaltem stanowi drogę wjazdową przez Park im. H. Sienkiewicza..

Plac manewrowy przed szkołą jest wyłożony kostką brukową, dziedziniec szkoły utwardzony kostką i asfaltem – oba place manewrowe są małe i mogą stanowić utrudnienie
w manewrach.


2.9 INSTALACJE ZASTOSOWANE W BUDYNKU


 Elektryczna – 220 V na wszystkich kondygnacjach. Główny wyłącznik prądu znajduje się w szafie rozdzielczej przy zejściu do szatni szkolnej. Główny wyłącznik prądu pływalni znajduje się w budynku III Liceum Ogólnokształcącego.

 Ogrzewcza – centralne ogrzewanie budynku, zasilane z sieci miejskiej.

 Gazowa – gaz ziemny doprowadzony do pomieszczenia kuchennego, Główny zawór odcinający znajduje się na frontowej ścianie budynku III Liceum Ogólnokształcącego. W szkole instalacja gazowa jest nieczynna.

 Odgromowa – wyposażony.

 Wodno-kanalizacyjna – podłączona do sieci miejskiej.

 Wentylacja grawitacyjna.

 Okablowanie strukturalne: telefoniczne, komputerowe, monitoring.

 Sygnalizacji alarmu włamaniowego.


2.10 GAŚNICE


Budynek Szkoły Podstawowej nr 173 został wyposażony w gaśnice w ilości 17 szt. Gaśnice rozmieszczono w następujących miejscach oznakowanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą znaków bezpieczeństwa:

Rozmieszczenie gaśnic w budynku szkolnym


Lp. Typ Miejsce usytuowania
1.


GP-6x
Grupa pożarowa ABC Wejście główne – przy wejściu do pomieszczeń piwnicznych
2. Pokój pedagoga szkolnego
3. Kuchnia
4. Świetlica szkolna – obok drzwi wejściowych
5. Korytarz I piętra – obok sali nr 1 i sali nr 4
6. Korytarz II piętra – obok nr 17 i sali nr 12B
7. Korytarz II piętra (skrzydło) – obok sali nr 28
8. Biblioteka – obok drzwi wejściowych
9. GSE-2x
Grupa pożarowa BC Pracownia komputerowa nr 25 – obok drzwi wyjściowych
10. Pracownia komputerowa nr 26 – obok drzwi wyjściowych


Rozmieszczenie gaśnic w pływalni szkolnej


Lp. Typ Szatnia
1.
GP-6x
Grupa pożarowa ABC
Pomieszczenie ratowników
2. Kawiarnia
3. Pomieszczenie filtrów
4. Pokój nr 009
5. Podbaseniae


2.11 HYDRANTY


Budynek Szkoły Podstawowej nr 173 został wyposażony w instalację hydrantową wewnętrzną prowadzoną w dwóch pionach - szafki hydrantowe z zaworami 52 mm, każda szafka wyposażona w odcinek węża zakończony prądownicą.


Rozmieszczenie hydrantów w budynku szkolnym


Lp. Miejsce usytuowania
1. Wejście główne – przy wejściu do pomieszczeń piwnicznych
2 Wejście główne – klatka schodowa na półpiętrze
3. Korytarz I piętra – hol, obok klatki schodowej na wprost pokoju księgowości nr 7
4. Korytarz I piętra – obok klatki schodowej przy sali nr 1
4. Korytarz II piętra – obok klatki schodowej na wprost pokoju nauczycielskiego nr 21
5. Korytarz II piętra – hol, obok klatki schodowej przy sali nr 12B


Rozmieszczenie hydrantów w pływalni szkolnej


Lp. Miejsce usytuowania
1. Wejście główne
2. Podbasenie
3. Widownia
4. Szatnia
5. Hala pływalni
6. Pokój 009
7. Przejście Szkoła-pływalnia


2.12 ZAOPATRZENIE WODNE ZEWNĘTRZNE


Sieć hydrantowa zewnętrzna przebiega wzdłuż ulicy H. Sienkiewicza: hydrant usytuowany jest na wprost wjazdu do obiektu, w odległość 300 m od budynku szkoły.
2.13 OŚWIETLENIE AWARYJNE


Budynek Szkoły Podstawowej nr 173 nie jest wyposażony jest w oświetlenie awaryjne. Budynek pływalni jest wyposażony w oświetlenie awaryjne korytarzy i klatek schodowych załączające się samoczynnie po zaniku zasilania podstawowego. Oświetlenie awaryjne posiada własne źródło zasilania.


2.14 SYSTEM EWAKUACJI.


System ewakuacji z budynku zapewniają:
− ciągi ewakuacyjne poziome (hole i korytarze),
− ciągi ewakuacyjne pionowe (klatki schodowe),
− cztery wyjścia ewakuacyjne z budynku.


2.15 INSTALACJA SYGNALIZACYJNO-ALARMOWA


Budynek Szkoły Podstawowej nr 173 nie jest wyposażony w instalację sygnalizacyjno-alarmową.


RODZIAŁ III
POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA.Przyczyn powstawania pożarów jest wiele, jednak należy stwierdzić, że zdecydowana ich większość jest spowodowana niedbalstwem, nieostrożnością, nieznajomością lub lekceważeniem przepisów. W Szkole Podstawowej nr 173 zagrożenie pożarowe spowodowane jest głównie dużą ilością materiałów palnych, z których wykonane są niektóre elementy wystroju wnętrz, palny sprzęt kwaterunkowy, wyposażenie dydaktyczne.

3.1 ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU

Możliwości powstania pożaru mogą najczęściej wynikać z:
1. Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urządzeń elektrycznych:
 niewłaściwego wykonania,
 przeciążania poprzez włączanie dużej ilości odbiorników energii do jednego obwodu elektrycznego,
 braku bieżącej i okresowej konserwacji,
 stosowania niewłaściwych urządzeń zabezpieczających,
 niezachowania wymaganych odległości urządzeń ogrzewczych i żarowych punktów świetlnych od materiałów palnych,
 stosowania prowizorycznych instalacji i urządzeń,
 stosowania urządzeń ogrzewczych niezgodne z zaleceniami producenta.
2. Używania otwartego ognia poprzez:
 zaprószenie ognia spowodowanego pozostawieniem żarzących się papierosów
w sąsiedztwie materiałów palnych,
 prowadzenie prac remontowo-budowlanych polegających na spawaniu,
 cięciu, rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo.
3. Rozszczelnienia instalacji rozprowadzających gaz ziemny.
4. Celowego podpalenia.

3.2 ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ POŻARU.

Rozwój pożaru w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 173 uzależniony jest od zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych ograniczających możliwości rozprzestrze¬niania się ognia i gazów pożarowych pomiędzy poszczególnymi częściami budynku oraz kondygnacjami.

Rozprzestrzenianie ognia może następować poprzez:
 palne elementy konstrukcyjne budynku (stropy, ściany, sufity podwieszone, okładziny ścian itp.), wystroju oraz wyposażenia wnętrz,
 systemy instalacji użytkowych: wentylacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej,
 szyby windowe,

Oprócz rozprzestrzeniania ognia, istotne jest również przenikanie na poszczególne kondygnacje oraz do pomieszczeń, dymów i gazów pożarowych poprzez otwarte drogi komunikacyjne takie jak: korytarze, klatki schodowe oraz kanały instalacyjne oraz szyby windowe.

3.3 CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ POŻARU.

Czynnikami sprzyjającymi się rozprzestrzenianie się pożaru są:
 późne zauważenie pożaru,
 późne zaalarmowanie straży pożarnej,
 niedostateczna ilość oraz niesprawność podręcznego sprzętu gaśniczego,
 niedostateczne zaopatrzenie wodne.


3.4 ZAPOBIEGANIE MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU


W obiekcie Szkoły Podstawowej nr 173 oraz na terenie przyległym do obiektu jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji,
a w szczególności:

1. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych pożarem.

2. Przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

- urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 1000C,

- przewodów uziemiających.

3. Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

4. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz sprzętu instalacji elektrycznej jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe bezpośrednio na podłożu palnym oraz przeciążenie instalacji elektrycznej poprzez podłączenie wielu odbiorników oraz watowanie bezpieczników.

5. Dokonywanie wszelkich przeróbek, napraw instalacji elektrycznych i gazowych przez osoby do tego nieuprawnione.

6. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących do ewakuacji.

7. Ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację.

8. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.

9. Uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do:

- urządzeń przeciwpożarowych takich jak: urządzenia gaśnicze, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, hydranty, suche piony, klapy przeciwpożarowe, dymowe oraz urządzeń je uruchamiających,
- wyjść ewakuacyjnych,
- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.

10. Składowanie i przechowywanie materiałów pożarowo niebezpiecznych
w pomieszczeniach piwnicznych, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz innych pomieszczeń ogólnie dostępnych.

11. Zastawianie i zwężanie dróg dojazdowych do budynku.

12. Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu.


3.5 UŻYWANIE I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO

Za materiały niebezpieczne pożarowo należy uważać:

− ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C,
− gazy palne,
− ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne,
− ciała stałe zapalające się samorzutnie w powietrzu,
− ciała stałe jednorodne o temperaturze samozapalenia poniżej 200°C oraz materiały
mające skłonność do samozapalenia,
− materiały wybuchowe i pirotechniczne.


W budynku Szkoły Podstawowej nr 173 należy:

1. Umieścić w miejscach i pomieszczeniach ogólnie dostępnych wykazy telefonów alarmowych oraz instrukcję postępowania na wypadek pożaru.

2. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami oznakować:

- drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji,
- miejsca usytuowania urządzeń alarmowych przeciwpożarowych (ręcznych przycisków pożarowych),
- lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego,
- miejsca, w których znajduje się podręczny sprzęt gaśniczy oraz hydranty.

3. Wykonywać okresowo następujące czynności:

- przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej, co najmniej raz na 5 lat,
- przeprowadzić badanie instalacji odgromowej co najmniej raz na 5 lat,
- przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego nie rzadziej niż raz w roku.

4. Wyposażyć budynek w gaśnice w wymaganej ilości.

5. Zapewnić warunki ewakuacji dla osób przebywających w budynku, dojazdy pożarowe do budynku, zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych.

6. Zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, w tym instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz zasadami obsługi gaśnic, zachowania się
i postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.

7. Zabezpieczyć miejsca wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych, wykonywanych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

8. Zainstalowanie w obiekcie dźwiękowego systemu ostrzegania, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie lub przez operatora.

9. Przeprowadzenie praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi (dotyczy obiektów w których jest strefa pożarowa przeznaczona dla ponad 50 osób będących stałymi użytkownikami) co najmniej raz na 2 lata.

RODZIAŁ IV
PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY


4.1 ROZMIESZCZENIE I ZASADY UŻYCIA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów w początkowej fazie ich rozwoju przez użytkowników budynku. Ilość i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach reguluje Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) powinna przypadać
w strefach pożarowych o obciążeniu ogniowym 500 MJ/m² i wyższym oraz zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III – na każde 100 m² powierzchni.

Występowanie w obiekcie instalacji hydrantowej wewnętrznej nie powoduje zwolnienia od obowiązku wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy

Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego należy stosować następujące zasady:

 sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,

 oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne
z PN-92/N-01256/01,

 do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

 sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła,

 odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m,

 w obiektach wielokondygnacyjnych o powtarzalnym układzie kondygnacji, sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na poszczególnych piętrach, o ile na to pozwalają warunki.


4.2 GAŚNICE


1. Gaśnice proszkowe.
Gaśnice i agregaty proszkowe cechuje wysoka skuteczność gaśnicza proszków, opierająca się przede wszystkim na ich działaniu inhibitującym (przerywającym) proces palenia, będącym reakcją chemiczną. Proszki grupy ABC przeznaczone są do gaszenia pożarów materiałów stałych, cieczy i gazów palnych oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem. Gaśnice i agregaty proszkowe stosuje się przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiałów i urządzeń szczególnie cennych, które przy stosowaniu innych środków gaśniczych, a zwłaszcza wody i piany mogą ulec zniszczeniu.

Sposób użycia gaśnicy proszkowej: wyciągnąć zawleczkę; nacisnąć dźwignię zaworu; skierować strumień środka gaśniczego do ogniska pożaru.

2. Gaśnice śniegowe.
Gaśnice i agregaty śniegowe przeznaczone są do gaszenia w zarodku pożarów cieczy palnych, gazów (np. metan, propan, acetylen) oraz pożarów instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem. Działanie gaśnicze dwutlenku węgla polega na silnym oziębieniu palących się materiałów oraz zmniejszeniu stopnia nasycenia mieszaniny palnej tlenem. Zabrania się gaszenia tymi gaśnicami palącej się na człowieku odzieży.

Sposób użycia gaśnicy śniegowej: uruchomienie gaśnicy śniegowej następuje przez odkręcenie zaworu butli; strumień środka gaśniczego skierować do ogniska pożaru. Jest wprowadzony do użytku nowy rodzaj gaśnicy śniegowej wyposażonej w zawór szybko otwieralny, dostosowanej do wymogów obecnie obowiązującej Polskiej Normy.

3. Gaśnice płynowe.
Przeznaczone są do gaszenia pożarów ciał stałych, np. tworzyw sztucznych, tkanin, papieru, drewna oraz cieczy palnych. Działanie gaśnicze polega na schłodzeniu palącego się materiału oraz na odcięciu dopływu powietrza do strefy spalania.

Sposób użycia gaśnicy płynowej: wyciągnąć zawleczkę, wcisnąć ręką zbijak, nacisnąć dźwignię końcówki węża i skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.
Zabrania się gaszenia tymi gaśnicami urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem.

Sprzęt gaśniczy powinien być nie rzadziej niż raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta konserwowany przez uprawnionego konserwatora.


4.3 HYDRANTY

Oprócz podręcznego sprzętu gaśniczego, do gaszenia pożarów przez użytkowników obiektów służy również instalacja hydrantowa wewnętrzna. Osprzęt służący do gaszenia,
tj. zawór hydrantowy oraz wąż zakończony prądownicą powinien znajdować się w szafce hydrantowej.

Hydranty wewnętrzne
Hydrant wewnętrzny to urządzenie przeciwpożarowe umieszczone na sieci wodociągowej wewnętrznej, umożliwiające podanie strumienia wody do ogniska pożaru. Hydrant wyposażony jest w jeden lub dwa odcinki węża i prądownicę wodną, umieszczone w szafce hydrantowej. Hydrantów wewnętrznych używa się do gaszenia pożarów grupy A, tj. ciał stałych oraz do chłodzenia powierzchni przedmiotów znajdujących się w sąsiedztwie źródła ognia. Zabrania się gaszenia nimi urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem!
Sposób uruchomienia hydrantu wewnętrznego: otworzyć szafkę hydrantową, rozwinąć wąż tłoczny, otworzyć zawór hydrantu, skierować strumień wody do ogniska pożaru.

Urządzenia przeciwpożarowe, którymi jest wewnętrzna sieć hydrantowa, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne o których mowa powyżej, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.


ROZDZIAŁ V
EWAKUACJA

5.1 WARUNKI EWAKUACJI

Bezpieczna ewakuacja ludzi z obiektów, możliwa jest przy zachowaniu odpowiednich warunków techniczno-budowlanych dla dróg ewakuacyjnych i elementów wystroju wnętrz, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.).


5.2 ŚRODKI I SPOSOBY OGŁASZANIA ALARMU O NIEBEZPIECZEŃSTWIE


Do ogłoszenia alarmu o wystąpieniu zagrożenia pożarem na terenie obiektu należy wykorzystać następujące sposoby:

 powiadomienie głosem
 radiowęzeł
Przy ogłaszaniu alarmu o wystąpieniu zagrożenia pożarem na terenie obiektu należy kierować się szczególną rozwagą. Konieczne jest ustalenie faktycznego stopnia zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w budynku, aby zbyt pochopne ogłoszenie alarmu nie doprowadziły do paniki.


5.3 ORGANIZACJA EWAKUACJI


W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z obiektu, decyzje o podjęciu ewakuacji podejmuje Dyrektor lub Wicedyrektor, a po przybyciu straży pożarnej dowódca akcji ratowniczo-gaśniczej.

Decyzja o zarządzeniu ewakuacji musi uwzględniać informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejności opuszczania obiektu (kondygnacji, budynku itp.), a także musi określać drogi i kierunki oraz przewidywać możliwość zakwaterowania osób ewakuowanych.

Ewakuacja z obiektu powinna być przeprowadzona w przypadku, gdy:

 pożar nie został ugaszonych w zarodku i stwarza zagrożenie dla ludzi,
 w pomieszczeniach znajdujących się na kierunku rozprzestrzeniania się pożaru, oraz na kondygnacjach powyżej znajdują się osoby,
 zachodzi możliwość przedostania się ognia na sąsiednie kondygnacje.

Zakres zadań do wykonania będzie zależny od sytuacji pożarowej i występującego zagrożenia. Rozdział konkretnych zadań ustala kierujący lub osoba uprawniona do wydawania decyzji o rozpoczęciu ewakuacji. Ogłoszenie decyzji o rozpoczęciu ewakuacji musi być przekazane w sposób spokojny, a jednocześnie zakazujący i sugestywny, aby osiągnąć zamierzony cel, którym jest opuszczenie zagrożonych pomieszczeń. Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej akcją ewakuacyjno - gaśnicza kieruje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona, a po przybyciu jednostek Państwowej Straży Pożarnej podporządkowuje się dowódcy przybyłej jednostki i informuje go o zaistniałej sytuacji
i wydanych dotychczas poleceniach.

W przypadku podjęcia decyzji o ewakuacji osób z zagrożonych pomieszczeń należy przestrzegać następujących zasad:

 decyzję o konieczności przeprowadzenia ewakuacji podać głosem spokojnym, stosować planową, bądź jeśli sytuacja tego wymaga, poleconą (wymuszoną) kolejność i kierunek ewakuacji,

 użyć wszelkich dostępnych środków, aby możliwie skutecznie zabezpieczyć drogi ewakuacyjne przed rozwojem pożaru oraz zadymieniem,

 w trakcie trwania ewakuacji musi być całkowite zdyscyplinowanie i posłuszeństwo wśród ewakuowanych osób,

 pomieszczenie zagrożone (objęte pożarem lub zadymione) należy opuszczać pojedynczo formując na korytarzu pojedynczy „łańcuch" lub kolumnę dwójkową,

 w pierwszej kolejności ewakuuje się ludzi, a dopiero zagrożone pożarem mienie,

 w miarę możliwości wraz z ewakuacją należy prowadzić akcję gaśniczą,

 kolejność wyprowadzania osób uzależniona jest od miejsca wybuchu pożaru, usytuowania pomieszczeń w stosunku do klatek schodowych,

 kierunki ewakuacji określają znaki bezpieczeństwa rozmieszczone na drogach komunikacyjnych,

 ewakuacja osób z wyższych kondygnacji odbywać się będzie przez klatkę schodowa,

 znajdując się w zadymionym pomieszczeniu powinno przebywać się w pobliżu okien, drzwi i innych otworów umożliwiających dopływ świeżego powietrza z zewnątrz,

 wszelkie przejawy paniki należy likwidować w zarodku stosując perswazję, a jeśli to nie skutkuje siłę fizyczną,

 na korytarzu i w klatce schodowej należy poruszać się z jednakową szybkością zależną od stopnia niebezpieczeństwa, a więc krokiem normalnym, przyspieszonym lub biegiem,

 niezwłocznie powiadomić wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego odcinka o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji. Do powiadomienia można wykorzystać środki łączności wewnętrznej,

 kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji, ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, określając w tym celu sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia,

 w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar, lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie. Następnie należy ewakuować osoby poczynając od najwyższych kondygnacji. Należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o najbardziej ograniczonej zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach,

 podczas ewakuacji z pomieszczeń, strumienie ludzi należy kierować na poziome drogi ewakuacyjne (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne, do klatek schodowych i wyjścia poza obszar zagrożony pożarem lub na zewnątrz obiektów. O koncentracji osób ewakuowanych poza strefami zagrożonymi pożarem decyduje kierujący akcją ewakuacyjną.

Uwaga: do ewakuacji ludzi nie wolno używać dźwigów osobowych (wind).

 osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy wykorzystaniu wózków bądź przenosić na rękach,

 w przypadku blokady dróg ewakuacyjnych, należy niezwłocznie, dostępnymi środkami, powiadomić kierownika akcji ewakuacyjnej,

 ludzi odciętych od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków, ewakuować z zewnątrz, przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub innych jednostek ratowniczych,

 przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu,

 ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuację mienia należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń, dokumentacji i przedmiotów. Należy wykorzystywać wszystkie sprawne fizycznie osoby, nadające się do demontażu i ewakuacji mienia,

 po zakończeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu budynku czy zagrożonej strefy, opiekun danej grupy osób, zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszyscy ludzie opuścili poszczególne pomieszczenia. W razie podejrzenia, że ktoś został
w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzanie pomieszczeń budynku,

 w przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący przebiegiem akcji zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki taktycznej straży pożarnej.

W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej ewakuacji osób oraz mienia należy dokonać oceny warunków ewakuacji w najbardziej ekstremalnych warunkach (pora wieczorna wymagająca sztucznego oświetlenia budynku, maksymalna ilość osób). Dokonując oceny należy przewidzieć rozwiązania eliminujące wystąpienie paniki wśród ewakuowanych grup. Za przeprowadzenie oceny odpowiedzialność ponosi Dyrektor szkoły.

Zgodnie § 13 właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.


5.4 SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI


Z chwilą otrzymania wiadomości o pożarze i podjęciu decyzji o ewakuacji wszyscy pracownicy zobowiązani są do udziału w akcji ratowniczej - tj. gaszeniu pożaru i ewakuacji.
Ewakuację przeprowadza się wykorzystując wszystkie dostępne wyjścia ewakuacyjne.
Warunki i sposób prowadzenia ewakuacji będą zależne od miejsca powstania pożaru lub występującego zagrożenia. W trakcie ewakuacji należy przyjąć zasadę, że w przypadku krzyżowania się strumieni ewakuowanych osób pierwszeństwo w kontynuowaniu ruchu ma grupa znajdująca się aktualnie na drodze komunikacji pionowej tj. schody. Kierujący akcją wyznacza osoby z prowadzących ewakuację, do sprawdzenia (gdy sytuacji na to pozwala) czy w zagrożonych pomieszczeniach nie pozostały osoby.


5.5 OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA EWAKUACJĘ LUDZI


1. W przypadku zauważenia pożaru lub otrzymania wiadomości o pożarze, osoby wyznaczone do udziału w ewakuacyjnej wykonują następujące czynności:

 ustalają dokładnie miejsce pożaru, drogi (kierunki) jego rozprzestrzeniania się
i zagrożenie dla pomieszczeń sąsiadujących,

 alarmują Jednostkę straży pożarnej, lub przekazują wiadomość o pożarze do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 173, a ten alarmuje straż pożarną,

 przystępują do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty wewnętrzne).

2. Ewakuacja osób przebywających na terenie obiektu, a nie będących jej pracownikami, ani uczniami odbywa się samodzielnie poprzez wyjścia oznaczone napisami „WYJŚCIE EWAKUACYJNE".

3. Jeśli w czasie ewakuacji będą osoby poszkodowane, należy bezzwłocznie przenieść je
w bezpieczne miejsce, udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe.

4. Dyrektor szkoły lub Wicedyrektor kieruje ewakuacją do czasu przybycia jednostek straży pożarnej.


5.6 ORGANIZACJA EWAKUACJI MIENIA


1. Ewakuację mienia przeprowadza się w drugiej kolejności a mianowicie po przeprowadzeniu ewakuacji ludzi. Decyzję o ewakuacji mienia podejmuje Dyrektor szkoły lub Wicedyrektor, jeżeli posiadane siły i sytuacja pożarowa pozwala na jej przeprowadzenie.

2. Dyrektor ustala wykaz mienia przewidzianego do ewakuacji w przypadku powstania pożaru, określa też miejsce gromadzenia rzeczy oraz sposób ich zabezpieczenia.

3. Kolejność ewakuacji ustala się, w zależności od kierunku rozprzestrzeniania się pożaru oraz stopnia zagrożenia pożarem mienia, a także możliwości jej przeprowadzenia.

4. W momencie przybycia straży pożarnej powyższe ustalenia muszą, być zaakceptowane przez dowódcę przybyłej jednostki.

5. Prowadzenie ewakuacji mienia nie może kolidować i utrudniać prowadzenia akcji gaśniczej.

6. Ewakuowane mienie należy ustawiać w miejscach, które nie będą kolidowały i utrudniały prowadzenia akcji ratowniczej, ponadto nie powinny tarasować przejść i dróg ewakuacyjnych oraz placów manewrowych.

7. Mienie należy strzec przed ewentualnym zniszczeniem lub kradzieżą.

Elementy mające zasadniczy wpływ na poprawę warunków i skuteczności ewakuacj:

 oznakowanie dróg i wyjść znakami bezpieczeństwa z PN,
 wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewakuację uczniów, ważnych dokumentów,
 przygotowanie worków do ewakuacji mienia,
 stałe egzekwowanie zasad nie przechowywania na drogach komunikacyjnych żadnych materiałów i przedmiotów,
 przestrzeganie zasad by jakiekolwiek modernizacje i zmiany w użytkowanych pomieszczeniach były dokonywane po uprzednim upewnieniu się o zgodności proponowanych rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.


ROZDZIAŁ VI
ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK
POWSTANIA POŻARU


6.1 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

W przypadku powstania pożaru tub otrzymania wiadomości o pożarze należy:

1. Ustalić dokładne miejsce powstania pożaru, określić drogi jego rozprzestrzeniania się
i stopień zagrożenia dla sąsiednich pomieszczeń.

2. Natychmiast zaalarmować straż pożarną i powiadomić wszystkich pracowników.
3. Informacje o powstałym pożarze przekazać Dyrektorowi lub jego Zastępcy.
4. Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, wspólnie z osobami znajdującymi się w sąsiedztwie pożaru.

5. Przeprowadzić ewakuację osób znajdujących się w strefie pożaru.
6. Do czasu przybycia straży pożarnej, kierowanie akcją obejmuje Dyrektor lub Wicedyrektor.

6.2 SPOSÓB ALARMOWANIA

1. Zaalarmować dostępnym telefonem straż pożarna - tel. 998 lub 112.
2. Treść meldunku o pożarze powinna zawierać informacje:
 o miejscu, kondygnacji, pomieszczeniu, w którym powstał pożar,
 o rodzaju palącego się materiału,
 o ewentualnym zagrożeniu życia ludzkiego,
 o nazwisku zgłaszającego i numerze telefonu, z którego zostało przekazane zgłoszenie o pożarze,
Ponadto zgłaszający powinien udzielić innych wyczerpujących informacji według pytań dyspozytora straży pożarnej.

Uwaga:
Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę, odłożyć słuchawkę
i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

3. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować:
a) Pogotowie Ratunkowe - tel. 999 lub 112
b) Policję - tel. 997
c) Pogotowie Gazowe - tel. 992
d) Pogotowie Energetyczne - tel. 991
e) Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne - tel. 994

5. Powiadomić osoby na stanowiskach kierowniczych tj.:
- Dyrektora szkoły Bożenę Biniek – tel: 42-633-17-39
- Wicedyrektora szkoły Barbarę Mikolajczyk-Morkę – tel: 42-633-17-39
- Kierownika gospodarczego szkoły – Ewę Handzlik – tel: 42-633-79-68
- Kierownika gospodarczego pływalni – Marka Michałowskiego tel: 42-633 -13-99

6.3 ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA


1. Równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku.

2. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje Dyrektor lub Zastępca, a w razie ich nieobecności jeden z pracowników. Każdy pracownik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją.
3. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna:

 w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację
z zagrożonego rejonu,

 wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do strefy pożaru (nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem),

 usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia, ważne dokumenty, nośniki informacji itp.,

 nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,

 otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki
w drzwiach lub zasłonięcie twarzy.

 wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczać ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną chustką.


6.4 ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI
PRZECIWPOŻAROWYMI

Zaznajamianie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi należy realizować
w formie szkoleń, których celem jest zapoznanie z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego", a w szczególności z:

 zagrożeniem pożarowym występującym w budynkach lub pomieszczeniach,
 przyczynami powstania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 sposobami eliminacji zagrożenia pożarowego,
 przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,
 zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
 zadaniami i obowiązkami pracowników w wypadku powstania pożaru,
 warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia,
 zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpoża¬rowych.
Szkoleniem należy objąć wszystkich pracowników. Z postanowieniami Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinny zapoznać się wszystkie osoby nie będące pracownikami a wynajmujące powierzchnie lub pomieszczenia na terenie budynku. Obowiązkiem Dyrektora lub wyznaczonego pracownika jest dostarczenie tym osobom przedmiotowego dokumentu i uzyskanie oświadczenia o przyjęciu do wiadomości jego postanowień (wzór - załącznik nr 1 i nr 2).


ROZDZIAŁ VII
ZASADY ZABEZPIECZANIA PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO


7.1 PRACE NIEBEZPIECZNE POŻAROWO


Przez prace pożarowo niebezpieczne należy rozumieć przede wszystkim prace wykonywane przy użyciu ognia otwartego oraz w wysokich temperaturach (spawanie gazowe
i elektryczne, cięcie, lutowanie, zgrzewanie itp.). Prace niebezpieczne pożarowo jak prace remontowo budowlane, związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz budynku lub na przyległym do niego terenie należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.

Przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych zarządzający obiektem oraz wykonawca jest zobowiązany:

- ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane,

- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu,

- wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy. Szczegółowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych, jak również warunki uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie określa w odrębnej instrukcji zarządzający - obiektem.

Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać następujących zasad:

1. Wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nich instalacji technicznych, należy zabezpieczyć przed zapaleniem.

2. Prace niebezpieczne pożarowo przeprowadzone w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace z użyciem łatwopalnych cieczy lub palnych gazów mogą być prowadzone wyłącznie, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie
z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości.

3. W miejscu wykonywania prac winien znajdować się sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru.

4. Po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsca, w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe.

5. Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje.

6. Sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie
i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

Szczegółowe zasady prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych określa instrukcja.

7.2 INSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA I PROWADZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POŻAROWO W OBIEKCIE


Instrukcja zabezpieczenia i prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo ustala podstawowe zasady i warunki techniczne zabezpieczenia i prowadzenia tych prac.

Ustalone instrukcją warunki techniczne zabezpieczenia i prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo dotyczą wykonawców obcych prowadzących prace niebezpieczne pożarowo
w obiektach.

Pod pojęciem prac niebezpiecznych pożarowo określonych Instrukcją należy rozumieć:

- różnego rodzaju spawanie, cięcie palnikiem, podgrzewanie, wyżarzanie, lutowanie itp.

- używanie otwartego ognia w jakiejkolwiek innej postaci podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych.

Prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo w strefach, pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych oraz instalacjach i urządzeniach, zaliczonych do kategorii zagrożenia wybuchem oraz tam gdzie występują materiały palne, może mieć miejsce pod warunkiem zachowania wszelkich postanowień wynikających z przepisów niniejszej Instrukcji. Decyzję
o wydaniu zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo w strefie niebezpiecznej (zagrożonej wybuchem) muszą zawsze poprzedzać prace przygotowawcze
i zabezpieczające, polegające na obniżeniu stężeń substancji wybuchowych poniżej 10 % ich dolnej granicy wybuchowości oraz usunięciu z tej strefy materiałów palnych. Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje.

7.3 CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE DO PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO

1. Przygotowanie miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo prze rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo należy:

- budynki, pomieszczenia lub miejsca, w których mają się odbywać prace niebezpieczne pożarowo, oczyścić z wszelkich materiałów palnych,

- przedmioty palne lub niepalne w opakowaniach palnych odsunąć na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac, jeżeli warunek ten nie może być spełniony, wszelkie urządzenia, materiały palne zabezpieczyć przed działaniem ognia, rozprysków spawalniczych itp. przez osłonięcie kocami gaśniczymi, arkuszami blachy, tekturą azbestową, względnie w inny sposób,

- przed przystąpieniem do prac sprawdzić; czy w sąsiednim pomieszczeniu nie znajdują się materiały lub przedmioty mogące ulec zapaleniu wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych, itp.,

- jeżeli w pobliżu miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo znajdują się otwory przelotowe, instalacyjne, kablowe itp. należy uszczelnić je materiałami niepalnymi, celem niedopuszczenia przeniknięcia rozprysków spawalniczych, odcinanych części metalowych itp. do sąsiednich pomieszczeń bądź na niższe kondygnacje, wszelkie kable, przewody elektryczne, gazowe oraz instalacyjne
z izolacją palną zabezpieczyć przed rozpryskami, bezpośrednim działaniem ognia
i uszkodzeniami mechanicznymi,

- przygotować pojemniki metalowe z wodą na odpadki odcinanych części metalowych, drutu spawalniczego i elektrod,

- w zależności od charakteru i miejsca prowadzenia prac wyznaczyć odpowiednie drogi ewakuacyjne,

- prac niebezpiecznych pożarowo nie wykonywać w pomieszczeniach, w których tego samego dnia prowadzone były prace malarskie lub inne przy użyciu substancji łatwo zapalnych,

- zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo w sprzęt gaśniczy.

2. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo
w budynkach (pomieszczeniach posiadających palne elementu budowlane Przed przystąpieniem do prac w obiektach (pomieszczeniach) należy sprawdzić:

- czy w przewidzianym miejscu wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych występują palne elementy budowlane, mogące ulec zapaleniu,

- czy konstrukcje metalowe, przewody bądź inne elementy podlegające odcięciu lub spawaniu nie stykają się bezpośrednio z palnymi elementami budynku (pomieszczenia)oraz czy w skutek przewodnictwa cieplnego nie nastąpi zapalenie elementów budowlanych lub materiałów w sąsiednim pomieszczeniu,

- czy w miejscu wykonywania prac nie występują izolacje, wykładziny itp. mogące ulec zapaleniu,

- sposób zabezpieczenia palnych elementów budynku (pomieszczenia) przed działaniem wysokich temperatur,

- sposób zabezpieczenia ciętych lub spawanych konstrukcji, przewodów, elementów przed nadmiernym nagrzaniem, w celu zapobieżenia zapaleniu elementów budowlanych wskutek przewodnictwa cieplnego.


7.4 SPRZĘT POŻARNICZY I ŚRODKI GAŚNICZE


Każde miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo powinno być wyposażone
w sprawny technicznie sprzęt gaśniczy, umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru
w zarodku. Wyposażenie miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo w sprzęt należy do wykonawcy prac. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo
w budynkach (pomieszczeniach), miejsca tych prac powinny być wyposażone w: - 1 gaśnicę proszkową, - 1 koc gaśniczy, jeżeli warunki szczególne nie przemawiają za koniecznością zastosowania innych rodzajów i ilości sprzętu gaśniczego.


7.5 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU


1. W razie powstania pożaru należy:
- zaalarmować dostępnymi środkami jednostkę straży pożarnej (tel.998) oraz współpracowników,

- zorganizować ewakuację zagrożonych ludzi,
- przystąpić do likwidacji pożaru za pomocą posiadanego sprzętu gaśniczego,
- usunąć z miejsca pożaru butle z gazami technicznymi lub przenośne wytwornice acetylenowe i sprzęt spawalniczy,

- z chwilą przybycia straży pożarnej podporządkować się dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej .

2. Do czasu przybycia pierwszej jednostki straży pożarnej organizacja działań, o których mowa w ust. l należy do kierownika (nadzorującego) prace niebezpieczne pożarowo
w danym budynku (obiekcie).

ZAŁĄCZNIK NR 1


................................................
(Nazwa i adres zakładu)
Łódź , dnia ...................
.................................................
(Imię i nazwisko pracownika)

.................................................
(Stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zostałem/am/ zapoznany/a/ z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 173, a w szczegól¬ności znane mi są zasady i sposoby:

1) zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru na stanowisku pracy
i w obiekcie,

2) postępowania na wypadek pożaru,

3) użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych w miejscu pracy.

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się przestrzegać jej postanowienia.


.........................................................
(Podpis składającego oświadczenie)


Przyjęto do akt osobowych dnia .....................................................
ZAŁĄCZNIK NR 2


Łódź, dnia ..................

(Pieczęć zakładu)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych w zakresie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych oraz
usuwania stwierdzonych zagrożeń pożarowych.


.........................................
(Podpis spawacza)


P l a n y

E w a k u a c j i

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Pasikowska
Dokument z dnia: 29.09.2010
Dokument oglądany razy: 3 978
Opublikował: Beata Pasikowska
Publikacja dnia: 05.04.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl